W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamówienia na przetarg na Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Parku Wodnego w Świeciu

XML

Treść

Szczegóły

zamówienie naPrzetarg na Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Parku Wodnego w Świeciu

Status zamówieniarozstrzygnięte

nr sprawyVPS.PN.1.2018

zamawiającyTomasz Keller

tryb zamówieniaprzetarg nieograniczony

wartość szacunkowapowyżej 30 000 euro

termin składania ofert

Rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie postępowania
Prezes Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. informuje o zawarciu umowy na „Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Parku Wodnego w Świeciu.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pod numerem: 500121883-N-2018

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. powiadamia, że w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na „Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Parku Wodnego w Świeciu”, wybrano, uznając ją za najkorzystniejszą, ofertę nr 1 firmy:


Fundacja Wodna Służba Ratownictwa

  1. Kleczkowska 50

50-227 Wrocław

z zaoferowaną ceną: 647.400,00   brutto

(słownie: sześćset czterdzieści siedem tysięcy czterysta złotych 00/100)

UZASADNIENIE WYBORU:

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział XVII. Opis kryteriów oceny ofert., którymi były:

Cena brutto za całość zamówienia – 60 %

Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zadania – 20 %

Organizacja osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika ratowników – 20 %

Wybrany Wykonawca spełnia wszelkie wymagania i warunki udziału w postępowaniu zapisane w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz otrzymała najwyższą ilość punktów tj. : 100 pkt.

Wszelkie informacje o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom (kryterium ceny brutto za całość zamówienia – 60%, kryterium kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zadani– 20 %, kryterium organizacja osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika ratowników – 20 % ) – zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp, Zamawiający zamieszcza poniżej:

nr oferty:  1

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy:   Fundacja Wodna Służba Ratownictwa, ul. Kleczkowska 50, 50-227 Wrocław

Kryteria oceny ofert wraz z punktacją:

Cena w zł: 647.400,00 – 60 pkt

Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zadania:  10 osób – 20 pkt

Organizacja osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika ratowników: 14 dni – 20 pkt

Łączna ilość punktów: 100


W przedmiotowym postępowaniu złożona została tylko jedna oferta, nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Zarząd Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na: „Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Parku Wodnego w Świeciu”


Zamówienie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 544342-N-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1a

Załacznik nr 1b

Załącznik nr 1c

Załącznik nr 1d

Załącznik nr 2

Załacznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załacznik nr 13


Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. informuje, że w związku z otrzymanymi pytaniami od Wykonawców w postępowaniu dotyczącym „Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Parku Wodnego w Świeciu” Zamawiający udziela odpowiedzi oraz modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ

poprawiony Załącznik nr 12

Załączniki